یکی از بهترین منابع اسپویل ها و اطلاعات فیلمبرداری در اینترنت اسپویلینگ دد فنز هست. به تازگی، آنها یک عکس و مقداری اطلاعات درباره ی صحنه ای که در منطقه ی امن الکساندریا برای فصل ۶ فیلمبرداری شده بود، پست گذاشته اند.

این چیزی است که آنها گفته اند:

“انید با بازیگران ناشناخته فیلمبرداری داشت. یک زن ناشناخته روی صندلی راننده نشسته است. انید فریاد میزنه”اونا اومدن”که دو تا والکر به وسیله ی نقلیه ی سفید حمله می کنند. احتمالا والکرهای بیشتری وجود دارند، اما تصویر کامل وسیله ی نقلیه ای که ما عکس هایش را ارسال کرده ایم تماما خون آلود است.”

 

[تصویر:  1554394_494569887364821_4805219676833718235_n1.jpg]

 

حال این به این معنا نیست که انید یک نیروی محرکه در فصل ۶ واکینگ دد خواهد بود. این بدان معنا است که نقش او را در حداقل افزایش خواهیم دید.شما می توانید در عکسی که اسپویلینگ دد فنز به اشتراک گذاشته، یک اس یو وی سفید و پشت سر آنها یک دیوار سنگی را ببینید.