شایعه ها حاکی از ان است که شخصیت (منفی) سریال “نگان”به سریال خواهد امد.

به تصویر زیر توجه کنید:

Capture
چوب بیسبال

همانطور که مشاهده شده است شخصیت “نگان” در کمیک با چوب بیسبال دیگران را به قتل میرساند. همانطور در طول قسمت ۹  به طور غیر مستقیم به شخصیت نگان توجه شد.

حتی در کمیک شخصیت “نگان” با چوب بیسبال “گلن” را به قتل میرساند

Capture
بر روی تصویر کلیک کنید