سایت EW اولین تصویر رسمی از میشون در فصل دهم سریال مردگان متحرک را منتشر کرد.