در قسمت گذشته شاهد بودیم که بر اثر حمله واکر ها تلفات زیادی به جای ماند