جفری دین مورگان بازیگر نقش نگان اعتقاد دارد که نگان میتواند در جنگ با نجوا کننده ها به گروه کمک کند و زمان آزادی او فرا رسیده است.

او در این مورد گفت :

“من فکر میکنم که هرچی جلوتر بریم، گروه ما بیشتر و بیشتر با نجوا کننده ها مشکل پیدا میکنه، خیلی بیشتر از مشکلاتی که با نگان و ناجی ها داشتن و به نظرم اگه کسی بتونه قدم به جلو بذاره و کمک کنه این نگان خواهد بود. آیا گروه از اون استقبال میکنه؟ راستش منم نمیدونم چی تو سر سازنده ها میگذره، اما دوست دارم ببینم که نگان فرصتی به دست میاره که با گروه همکاری میکنه. فقط باید بهش فرصت داد.”