همه ی شما با فرماندار اشنایی دارید کسانی که اشنایی ندارند باید بگویم که فرماندار یکی از نقش منفی های سریال  بوده است.این کاراکتر در سریال ممکن است مرده باشد اما اینکه مرده است یا به سریال بر میگردد هنوز نامشخص است واز سوی سازندگان تایید شده  اما هنوز معلوم نیست که این بازیگر به طور واقعی مرده است.

بازیگر کاراکتر فرماندار David Morrissey می گوید:فرماندار شاید دوباره به سریال برگردد!

شاید لیلی سر او را به عنوان یادگاری نگه دارد!وی می گوید:من به بازی کردن در این سریال خیلی علاقه مندم وخیلی دوست دارم دوباره در این سریال بازی کنم.ولی الان نمیتوانم بگویم که فرماندار بر میگردد یا بر نمیگردد.با توجه به صحبت های ایشان میتوانیم امیدوار باشیم که این شخصیت به سریال باز گردد.