دیدیم که ریک بار دیگر به یک قرار گاه مرموز دیگر وارد شد که عملا هیچ شناختی نسبت به افراد آنجا ندارد.ولی به هر حال می توانیم شادی را در صورت گروه ریک ببینیم.ولی اگر همه ی این ها یک حقه باشد چه؟شاید دوباره افراد این قرار گاه بخواهند برای منافع شخصیشان به ریک و گروهش صدمه بزنند.

در طول سریال هم کم به این موضوع بر نخوردیم!وارد شدن آندریا به وود بری فرماندار و ماندن در آن جا یکی از آن اتفاقات است.آندریا فریب ظاهر خوب فرماندار را خورد و در آخر هم کشته شد!گرت در ترمینوس را هم که محال است فراموش کنید!همه چیز در نگاه اول خوب به نظر می رسد،برای افراد گروه غذا می آورند،با آن ها مهربان هستند ولی این ها همه اش ظاهر قضیه بود و دیدیم که بعدش ریک در چه مخمصه ای افتاد.

پس در دام افتادن ریک داخل آن قرار گاه همچین دور از انتظار هم نیست.تجربه این را ثابت کرده است!به هر حال نباید خیلی بد بین بود شاید واقعا آن ها آدم های خوبی باشند،شاید هم نه!گذر زمان این موضوع را ثابت می کند.

حال نظر شما چیست؟ریک باید در آن قرارگاه بماند یا نه آن جا را ترک کند؟