چند تصاویر تازه منتشر شده است حداقل ما میدانیم که واکر ها هنوز هم وجود دارند!

Feat-Ep513Stills dd296cd7-85e6-7e1f-cc03-e4ce52326211_TWD_513_GP_1013_0324 Walker - The Walking Dead _ Season 5, Episode 13 - Photo Credit: Gene Page/AMC  ۶d0a646b-f989-9d8a-978e-1bafc9797174_TWD_513_GP_1016_0196Walker - The Walking Dead _ Season 5, Episode 13 - Photo Credit: Gene Page/AMC

نظر شما  در باره ی قسمت بعد چیست؟ آیا اتفاق مهمی قرار است اتفاق بی افتد